Salavat-ı Fatih Sıbgaları

“Biz, Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz” (Bakara,138) diyen Kur’an rengi Allah’tan aldığımızı, ruhumuzu O’nun rengi ile boyamamız vurgusunu yapmış.

Ayrıca günün tüm bilimleri de renklerin insan üzerinde pozitif etkilerini incelemiş, zahiri bir tanımlamayla sınırlamamış, insanın iç dünyası ile de ilişkileri olduğunu ortaya koymuş. Bugün color science/renk bilimi  isimli bilim dalı bu konuyu incelemekte. Buna göre karakter analizleri de yapılmakta, kırmızı sevgi, irâde ve atak kişilik; turuncu, duygusallık, yapıcı ve neşeci arayış; sarı, entelektüel güç, yöneticilik, hırs; yeşil ise denge, huzur, güven ve istikrar gibi anlamlara gelmekte.

Günün ışığını güneşten aldığı gibi ticaretin ışığını tefekkürden alma emelindeki Pilavoğlu, Allah’a Resulullah vesilesi ile yapılan en güzel münanacat olan Salavat’ı Fatih sıbgalarını oluştururken insanın fıtratına uygun sıbgayı bulmasını temenni etti.

Biliriz ki boynumuzda taşımanın esası gönlümüzde taşımakta.

 

En'nur
75,00
75,00

Beyaz, İslâm, iman ve tevhîdi sembolize etmektedir. İnsan vücudu ilk anda zifiri karanlıktır daha sonra kırmızılaşır ve ıslâh edildiğinde de saflaşıp beyaz hale gelir. Beyaz genelde saflığı, temizliği çağrıştırmakta ve huzurlu bir ruh halini göstermektedir. Bundan dolayı beyaz nefs-i mutmainnenin rengidir. Sır latîfesinin renkdir beyaz. Resulullah’ın en sevdiği renk olan beyaz, Allah’ın yaratma irâdesinin sembolüdür.Beyaz renk cemâl sıfatının rengidir ve bunda gündüze işaret vardır.

Kem'âl
75,00
75,00

Yeşil, denge, huzur, güven ve istikrârı temsil etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de de bu renk bolluk ve bereket anlamında ve cennet tasvirlerinde kullanılmaktadır. Yeşil, vücûdun karanlık kuyusundan çıkışı ve kurtuluşu sembolize etmektedir. Bitkinin yeşil oluşu, onun canlılığını gösterdiği gibi, yeşil renk de kalp hayatını, yani kalbin canlı ve çalışır olduğunu simgelemektedir. Yeşillik saf da olabilir, bulanık da. Saf oluşu, Hakk’ın nurunun galibiyetinden, bulanık oluşu ise vücut ve varlık karanlıklarının hâkimiyetinden meydana gelir.

Vuslat
75,00
75,00

Kırmızı, ruhun  şiddet ve kuvvetini sembolize etmektedir. Diğer yandan saf ateş rengi olan kırmızı, himmet işaretidir. Kırmızı rûhu, vuslatı, yani Allah’a kavuşmayı ve varlık âlemini simgelediği de söylenmektedir. Güneş batarken kızıl renge büründüğü ve bazı alimler güneşin gurup ettiği sıralarda Hakk’a vasıl olduğu için bu renk “vuslat rengi” olarak benimsenmiştir. 

Mekki
75,00
75,00

Siyah renk toprak, güç ve kuvveti sembolize etmektedir. Mekke’nin fethedildiği gün Resulullah (sav) siyah renkli bir sarık takmış, bu renk, heybetin, asaletin ve güçlü olmanın bir simgesi olmuştur. Ayrıca hayat kaynağı olan su Hz.Aişe tarafından siyah renk ile tanımlanmış, mecazi anlamda ve hayatın en önemli iki kaynağı olan su ve hurmayı çağrıştıracak şekilde dillendirilmiştir.

Gülizar
75,00
75,00

Gül rengi, rengi ile Hakk’ın güzelliğini, kokusu ise Resulullah’ı sembolize eder. Gülün henüz açmamış hali olan gonca, insanın Allahla beraber olmasını, (halvet), açmış halde iken de, birliğin çokluk olarak görünmesini, (kesret) temsil eder. Eski edebiyatımızda Peygamberimizden bahsedilirken “gül-i gülzar-ı rüsul”, “gül-i gülzar-ı nübüvvet”, “gül-i gülzar-ı risalet” söylemleri kulanılmıştır.

Hâlas
75,00
75,00

Sarı, altın rengi . altın renginin, halâsın ve ihlâs makâmının sembolüdür. Kalbin nûru sarıdır. . Nasıl ki bir bitkinin sararması, onun bazı arızalardan dolayı za’fiyete uğradığını gösteriyorsa, sarı renk de seyyarın gidişâtındaki zaafı ve zayıflığı simgeler Böylelikle kişi kendindeki zafiyeti görüp onu tamamlama ile karşı karşıya kalır.

Kümüş
75,00
75,00

Gümüş rengi sıdk ve istikâmetin delîli olmayı sembolize eder. Kibirden kurtuluşu, esasa tutunuşu, maddeye bakıp manayı arayışı anlatır. Zaman geçtikçe oturan rengi insanın geçen zaman ve yaşanılanlarla kendini tam anlamıyla bulabileceğini vurgulamaktadır. Gösterişsizdir, görevini yerine getirir, mahcup etmez. Bu renk ve maden insandır.